Kardinolas V. Sladkevičius savo vyskupystės 40 metų jubiliejaus proga aukojo šv. Mišias
 

Gruodžio 28 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišias savo vyskupystės 40 metų jubiliejaus proga drauge su apaštališkuoju nuncijumi Baltijos kraštams arkivyskupu Erwin Josef Ender bei Lietuvos vyskupais aukojo kardinolas Vincentas Sladkevičius. Iškilmingų šv. Mišių pradžioje nuncijus įteikė kardinolui popiežiaus Jono Pauliaus II sveikinimą, kuriame Šventasis Tėvas dėkoja Viešpačiui už tokį taurų Kunigo ir Vyskupo pavyzdį Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje. "Nors metų metais Jums buvo trukdoma laisvai vykdyti ganytojo pareigas, Jūs išlikote tvirtas ir pasitikintis Dievo Apvaizda, visuomet ištikimas Apaštalų Sostui, o sunkumuose – kilnus Evangelijos bei krikščioniškos artimo meilės liudytojas", – rašoma sveikinime.

Per pamokslą kardinolas V. Sladkevičius padėkojo Dievo Apvaizdai už patirtas Dievo malones per visus šiuos tarnystės Dievui metus, kvietė Lietuvos vyskupus bei tikinčiuosius gyventi vienybėje ir santarvėje.

Pasibaigus šv. Mišioms, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas A. J. Bačkis perskaitė Lietuvos vyskupų sveikinimą. Kardinolą gėlėmis ir nuoširdžiais sveikinimais pagerbė Seimo pirmininkas V. Landsbergis, Krikščionių demokratų partijos pirmininkas A. Saudargas, VDU rektorius V. Kaminskas, Kauno meras H. Tamulis ir kt. Kardinolas, dėkodamas už sveikinimus, sakė, jog svarbiausia vienas kitą suprasti, paremti.

-V-,-jp-