Pasirašyta Lietuvos nacionalinio radijo bei televizijos ir Katalikų radijo "Mažosios studijos" sutartis
 

Sausio 9 d. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), atstovaujama generalinio direktoriaus A. Ilginio, ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos personalinė įmonė Katalikų radijo "Mažoji studija", atstovaujama Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininko arkivyskupo A. J. Bačkio, pasirašė tolesnio bendradarbiavimo sutartį. "Mažoji studija" įsipareigoja kiekvieną savaitę Lietuvos radijui parengti 9 laidas po 30 minučių ir 7 laidas po 15 minučių, atsakyti už laidų turinį, laikytis Valstybinės kalbos įstatymo reikalavimų ir t.t. LRT įsipareigoja transliuoti "Mažosios studijos" laidas per pirmąją Lietuvos radijo programą, skirti dvi magnetinių įrašų operatores, prireikus padėti remontuoti "Mažosios studijos" aparatūrą, be raštiško "Mažosios studijos" sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims studijos parengtų laidų.

Pasirašius sutartį, įvyko LRT vadovų bei arkivyskupo A. J. Bačkio, vysk. J. Borutos SJ, kun. J. Sasnausko ir kun. R. Makricko pokalbis už uždarų durų. Generalinis direktorius A. Ilginis pažymėjo, jog ši sutartis nėra nauja, tai tik senosios sutarties pratęsimas, vėl patvirtintas nusistovėjęs įprastas laidų laikas. Kalbėta, kaip LRT galėtų kūrybiškiau bendradarbiauti su Katalikų Bažnyčia. Iš arkivyskupo A. J. Bačkio ir vyskupo J. Borutos SJ LRT susilaukė daugiau padėkos žodžių negu priekaištų. Prieita prie nuomonės, jog per TV tikslinga transliuoti didžiuosius atlaidus. TV ras galimybių transliuoti Kryžių kalno atlaidus, o radijas savo ruožtu pasiūlė transliuoti Šiluvos atlaidus. Pokalbio metu pasikeista nuomonėmis apie TV laidą "Šventadienio mintys". Išreikšta nuomonė, kad "Šventadienio mintys" turėtų būti labiau dvasinio susikaupimo laida.

-am-