„Bažnyčios žinios“. 2007 kovo 15, Nr. 5. <<< atgal į numerio turinį

Nauji leidiniai

Gintautas Vaitoška. Lengvas gyvenimas.
Krikščioniškos psichologijos etiudai sutuoktiniams. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. – 182 p.

„Kai paskaitai, pavyzdžiui, ketvirtojo amžiaus šventojo Jono Auksaburnio patarimus sutuoktiniams, susidaro įspūdis, kad išties žmogaus prigimtis – taigi ir iššūkiai, bėdos ir palaiminimai kiekvienam iš mūsų – nesikeičia. Kaip ir tai, kad tiems, kurie išdrįsta savo gyvenimą santuokoje suprasti kaip dvasinio kilimo nuotykį, gyvenimas yra lengvas! Netgi jei kartais tai reiškia sunkumų kilnojimą“, – teigia psichologijos profesorius Gintautas Vaitoška. Knygoje pabrėžiama dvasinio augimo ir santuokinės psichologijos pažinimo svarba siekiant harmonijos šeimos gyvenime. Savo teiginius autorius gausiai iliustruoja kasdieninio gyvenimo pavyzdžiais, gilios įžvalgos derinamos su konkrečiais  patarimais.

 

Arvydas Ramonas. Sakramentų teologija.
Doktrina. Istorija. Šventimas. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. – 224 p.

Knygoje aptariama Katalikų Bažnyčios sakramentų teologija. Pateikiama istorinė sakramentologijos panorama, akcentuojant išganymo istorijos vaidmenį. Jėzaus Kristaus asmenyje, išgyvenant Jo Velykų slėpinį, Dievo Karalystė ir jos malonė veikia tikinčiuosius „čia ir dabar“. Tai nuostabūs ir išganingi Dievo įvykiai, vykstantys amžiams bėgant.  Jie ne tik gelbsti nuo blogio ir nuodėmės, suteikia pašvenčiamąją malonę ir antgamtinį gyvenimą, bet ir nuteisina (Krikštas), teikia vilties (Sutvirtinimas), skatina mylėti ir dovanoti save (Eucharistija), atleidžia (Atgaila), gydo ir paguodžia (Ligonių patepimas), skatina tarnauti kitiems (Kunigystė), mylėti ir būti ištikimiems (Santuoka). Taigi visi septyni sakramentai išreiškia vienintelį Kristaus velykinį kančios, mirties ir prisikėlimo įvykį, laiduojantį mums išganymą Dievuje Trejybėje. Knyga skiriama visiems, kurie domisi katalikų teologija, taip pat ją studijuojantiems ex professio.


© „Bažnyčios žinios“