„Bažnyčios žinios“. 2003 sausio 16, Nr. 1. <<< atgal į numerio turinį


Renginiai Panevėžio vyskupijoje

Gruodžio 12 d. G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos galerijoje „Antrasis aukštas” vyko konferencija „Šviesa atsklinda iš toli“, skirta Lietuvių katalikų mokslo akademijos 80-mečiui paminėti. Renginį vedė kultūros ekspertė Albina Saladūnaitė. Jo metu skambėjo Naujamiesčio mišraus vokalinio ansamblio giedamos giesmės.

Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyriaus pirmininkė Liudvika Knizikevičienė pristatė renginio viešnias – Lietuvių katalikų mokslo akademijos narę daktarę Aldoną Vasiliauskienę, Lietuvos moterų lygos pirmininkę prof. Oną Voverienę ir Panevėžio Mykolo Karkos mokyklos mokytoją doktorantę Lionę Lapinskienę. Daktarė Aldona Vasiliauskienė akcentavo Panevėžio vyskupijos dvasininkų indėlį į Lietuvių katalikų mokslo akademijos veiklą. Pasak jos, Panevėžio kraštiečių šis indėlis ypač reikšmingas: arkiv. Mečislovas Reinys atliko didelį tautos lietuvinimo darbą, kitas Katalikų mokslo akademijos narys kunigas Antanas Liuima, miręs 2000 metais, suorganizavo 11 Akademijos suvažiavimų, jo dėka išleistos 52 knygos.

Prof. Ona Voverienė, skaičiusi pranešimą „Tautinis ir religinis ugdymas šių dienų mokykloje“, kalbėjo apie asmenybės ugdymą mokykloje. Prelegentės teigimu, jį turėtų sudaryti: švietimas, mokymas, lavinimas, asmenybės auklėjimas, naujų asmenybės psichinių ir dvasinių savybių ugdymas, tautinės savimonės formavimas. Deja, profesorės atliktų tyrimų duomenys rodo liūdną faktą. „Turime robotizuotą, žinių prikimštą moksleivį, kuris tuoj pat išėjęs iš mokyklos tampa televizijos laidos „Klausimėlis“ linksmuoju herojumi“, – sakė prelegentė. Reikia pasiaukojančių mokytojų, kurie prisiimtų labai sunkią naštą – auklėjimą ir asmenybės formavimą.

Mokytoja Lionė Lapinskienė skaitė pranešimą apie šviesaus atminimo panevėžietį mokytoją, kalbininką, dalyvavusį Lietuvių katalikų mokslo akademijos veikloje, buvusį ateitininkų, šaulių, savanorių sąjungų aktyvų narį Petrą Būtėną. Pranešimo klausėsi ir renginyje dalyvavę Petro Būtėno sūnus Donatas su žmona.

Gruodžio 19 d. Panevėžyje, Marijonų koplyčioje, pašventinta žvakių šventovė. Vakaro Mišias koncelebravo vyskupai Jonas Kauneckas ir Juozas Preikšas bei marijonų provincijolas kun. dr. Vytautas Brilius MIC. Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas Mišių pradžioje sakė, kad tai ypatinga diena Panevėžiui, nes Marijonų koplyčioje įsikuria Marijonų talkininkų centras ir pradedama maldos vienybės akcija, į kurią gali įsitraukti kiekvienas katalikas. Per pamokslą kun. Vytautas Brilius paskatino tikinčiuosius melstis vieniems už kitus prašant Viešpaties malonės ir gailestingumo. Nuo šiol kiekvienas žmogus gali paprašyti maldos pagalbos konkrečiomis intencijomis, kreipdamasis į Maldos pagalbos tarnybą nustatytomis dienomis. Tokia akcija vykdoma ir Kaune, Šv. Gertrūdos bažnyčioje prie stebuklingojo kryžiaus.

Gruodžio 19 dieną galerijoje „Antrasis aukštas” vykusio adventinio vakaro metu buvo pristatyta kunigo dr. Rimanto Gudelio knyga „Susitaikinimas Lietuvos katalikų Bažnyčios viduje po sovietinės praeities”. Renginyje dalyvavo kunigas Rimantas Gudelis, Lietuvos ateitininkų valdybos narys Petras Plumpa, Panevėžio miesto meras Visvaldas Matkevičius, kunigas Algirdas Dauknys.

Intensyvus buvo Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko ir jo atstovų ikikalėdinis laikotarpis: aplankyti Lavėnų senelių namai, Panevėžio moterų kalėjimas, Trejybės vargšų valgykla, Panevėžio nakvynės namai, Rajono savivaldybė, perskaitytas kalėdinis sveikinimas per labiausiai klausomą regiono radiją „Pulsas”; surengta Katedros parapijos vargšų vakarienė. Paryžiaus televizijos „Catho” pasiuntiniai filmavo Kalėdų papročius Panevėžyje ir Šiauliuose, susipažino su Bažnyčios gyvenimu Panevėžio vyskupijoje. Ši filmuota medžiaga pasieks Prancūzijos televizijos žiūrovus. Kalėdų dieną visose Panevėžio vyskupijos bažnyčiose buvo perskaitytas Panevėžio vyskupo kalėdinis sveikinimas.

-ad- b

© „Bažnyčios žinios“