„Bažnyčios žinios“. 2003 sausio 16, Nr. 1. <<< atgal į numerio turinį


Šaukiamas Kauno arkivyskupijos antrasis sinodas

Sekmadienį, sausio 5 d., Kauno arkikatedroje bazilikoje arkiv. Sigitas Tamkevičius oficialiai paskelbė apie pasirengimo Kauno arkivyskupijos antrajam sinodui pradžią.

Šią iniciatyvą pasveikino Šventasis Tėvas. Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Angelo Sodano popiežiaus Jono Pauliaus II vardu atsiųstoje telegramoje Kauno arkivyskupui rašoma: „Kauno arkivyskupijos sinodo sušaukimo proga popiežius, vertindamas šią reikšmingą bažnytinę iniciatyvą ir tikėdamasis, kad ji paskatins iš naujo glaudžiau jungtis prie Kristaus bei atskleis naujus kelius apaštalavimo darbuose, dvasiškai vienydamasis su dalyviais, siunčia malonius sveikinimus, o kaip gausių dangaus malonių ženklą, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, teikia Jūsų Ekscelencijai ir sinodo nariams – kunigams, vienuoliams bei tikintiesiems pasauliečiams – apaštališkąjį palaiminimą”.

Per šv. Mišias Kauno arkikatedroje arkiv. S. Tamkevičius priminė, kad Kauno arkivyskupijos pirmasis sinodas, sušauktas arkivyskupo Juozapo Skvirecko, įvyko 1934 metais. Apsvarstęs ir nubrėžęs bažnytinio gyvenimo ir sielovadinio darbo gaires, jis teikė didelių vilčių. Tačiau po kelerių metų prasidėjęs pasaulinis karas ir po to sekusi Lietuvos okupacija arkivyskupijai atnešė sunkių išbandymų. Sovietų valdžia darė viską, kad bažnytinis gyvenimas vos vegetuotų bei neatsinaujintų Vatikano II Susirinkimo dvasia. Komunizmo subyrėjimas Europoje ir Nepriklausomybės atkūrimas Lietuvoje suteikė viltį, kad arkivyskupija užsigydys padarytas žaizdas ir sėkmingai atsilieps į nūdienos iššūkius.

Pasak arkiv. S. Tamkevičiaus, tiksli sinodo data bus paskelbta vėliau, kai darbą pradės sudarytos komisijos. Arkivyskupo teigimu, pasirengimo sinodui laikotarpis labai atsakingas ir svarbus, todėl gali trukti pakankamai ilgai. Anot ganytojo, rengimasis Kauno arkivyskupijos 75-erių metų jubiliejui parodė, jog yra subrendusių naujų jaunų jėgų, kurios gali duoti gražių sielovadinio darbo vaisių. Užsimezgęs dialogas ir bendradarbiavimas tarp dvasininkų ir pasauliečių, tarp įvairių bažnytinių ir pasaulietinių institucijų žada bažnytinį gyvenimą pakylėti į dar aukštesnį lygmenį. Tačiau visuomenės sekuliarizacija, masinės kultūros įtaka, piktnaudžiavimas laisve, naujų religijų antplūdis ir globalizacija yra dideli iššūkiai, į kuriuos nelengva atsakyti. Neretai pastebima įtampa tarp tradicinės tikėjimo praktikos ir naujų dvasingumo formų, pritrūksta pozityvaus dialogo tarp vyresnės ir jaunesnės kartos kunigų bei tikinčiųjų. Arkiv. S. Tamkevičius pabrėžė, kad dabartinis arkivyskupijos gyvenimo etapas yra labai svarbus. Jis verčia ne tik nuodugniai išanalizuoti praeitį bei dabartį, bet ir pasirinkti šiandienio sielovados darbo prioritetus bei atnaujinti arkivyskupijos gyvenimą kuriant aktyvias tikinčiųjų bendruomenes, kuriose tikintieji gyventų kaip darni šeima ir gyvenimo prasmės ieškantiems žmonėms veiksmingai liudytų Jėzų Kristų, vienintelį pasaulio ir kiekvieno žmogaus Gelbėtoją.

Šv. Mišių pabaigoje arkivyskupas taip pat priėmė sinodo rengimo komisijų pirmininkų priesaiką. Komisijų pirmininkai bus vyriausiosios sinodo komisijos nariais. Vyriausiajai komisijai vadovaus arkivyskupas S. Tamkevičius, jam talkins arkivyskupas generalvikaras kun. Jonas Ivanauskas (pavaduotojas) ir kun. Adolfas Grušas (generalinis sekretorius). Dvasininkų gyvenimo komisijos pirmininku paskirtas mons. Vytautas Steponas Vaičiūnas, liturginės komisijos – kun. Mindaugas Pukštys, sielovados komisijos – kun. Augustinas Paulauskas, katechetinės komisijos – kun. Vidmantas Balčaitis, Dievui pašvęstojo gyvenimo komisijos – kun. Stasys Kazėnas SJ, šeimų sielovados komisijos – kun. Ričardas Repšys, jaunimo sielovados komisijos – kun. Kęstutis Kėvalas, socialinės ir karitatyvinės veiklos komisijos – kun. Virginijus Veprauskas, ekonominės veiklos komisijos – kun. Vytautas Grigaravičius, žiniasklaidos komisijos – Gediminas Žukas.

Be šių komisijų, visose parapijose bus sudarytos sinodo grupės. Tikintieji galės reikšti savo nuomones bei pasiūlymus, kurie komisijose bus nagrinėjami bei apibendrinami. Sinodo sesijos iš pradžių vyks atskiruose dekanatuose, ir tik po to persikels į Kauną. Po sinodo bus išleisti nutarimai, apibrėžiantys normas, kurių bus laikomasi visoje vyskupijoje. Pasirengimas Kauno arkivyskupijos sinodui vyks minint keturiasdešimt metų nuo Vatikano II Susirinkimo darbų. Tai, pasak arkivyskupo S. Tamkevičiaus, nuolat primins būtinybę vis iš naujo atsigręžti į Susirinkimo ir posusirinkiminio laikotarpio Bažnyčios dokumentus, kad jais remiantis būtų planuojamas ir arkivyskupijos ateities gyvenimas. Arkivyskupas tikisi, kad arkivyskupijos kunigai bei tikintieji, katalikiškosios organizacijos ir institucijos konkrečiais darbais bei malda prisidės prie sąmoningos ir atsakingos Kauno arkivyskupijos tikinčiųjų bendruomenės ugdymo. Visus, kurie prisidės prie Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo rengimo bei įgyvendinimo, ganytojas pavedė Šiluvos Dievo Motinos užtarimui.

-dch- b

© „Bažnyčios žinios“