„Bažnyčios žinios“. 2002 gruodžio 14, Nr. 23. <<< atgal į numerio turinį


Vysk. A. Baranausko mirties 100-ųjų metinių minėjimai

Lapkričio 26 d. sukako 100 metų nuo Seinų vyskupo Antano Baranausko mirties. Šia proga Vilkaviškio vyskupijoje, kuri yra sudaryta iš dalies Seinų vyskupijai priklausiusių dekanatų, buvo surengta keletas renginių. Paskutinius penkerius vyskupo Antano Baranausko gyvenimo metus dabartinės Vilkaviškio vyskupijos teritorija buvo pavesta jo ganytojiškam rūpesčiui.

Lapkričio 22 d. Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos muziejuje, atidaryta nedidelė paroda, skirta vyskupui Antanui Baranauskui atminti. Jos atidarymo metu skambėjo eilės iš vyskupo parašytos poemos „Anykščių šilelis“, kelis kūrinius atliko Jauniaus Vyliaus vadovaujami Marijampolės kanklininkai ir Mindaugas Radzevičius su Česlovo Sasnausko choro grupe. Muziejaus direktorius Justinas Sajauskas supažindino su ekspozicija, pristatančia atskirus Antano Baranausko gyvenimo ir kūrybos etapus. Šalia nuotraukų ir faksimilių eksponuojami keli originalūs vyskupo dokumentai: tai jo 1897 metų aplinkraštis ir kiek vėlesnis lietuviškų maldų tekstų aprobavimas. Pasak atidaryme dalyvavusio vysk. Rimanto Norvilos, kukli parodos aplinka tarsi atspindi vyskupo Antano Baranausko laikų „medinę Lietuvą“, kurios dvasiniam ir kultūriniam augimui stiprų impulsą davė šis vyskupas, poetas, matematikas ir kiti to meto plačios erudicijos šviesuoliai.

Lapkričio 23 d. popietę vyskupo Antano Baranausko mirties šimtmetis paminėtas Palaimintojo J. Matulaičio kunigų seminarijoje. Po įžanginio vysk. Rimanto Norvilos žodžio kan. Algimantas Kajackas peržvelgė Antano Baranausko kaip kunigo ir vyskupo asmenybės bruožus. Prelegentas priminė gerą ganytojo išsilavinimą: jis studijavo Petrapilio akademijoje, Miunchene, Romoje, Liuvene, Insbruke, paskutiniaisiais gyvenimo metais į lietuvių kalbą vertė Šventąjį Raštą. Pastarasis sumanymas liko nebaigtas: dirbdamas po 12–14 valandų per parą, Antanas Baranauskas spėjo išversti tris penktadalius Biblijos, bet toks didelis krūvis palaužė jo sveikatą. Kan. Algimantas Kajackas ypač akcentavo, kad Antanas Baranauskas buvo „altoriaus žmogus“, pamaldus ganytojas. Dirbdamas Kaune kunigų seminarijos dėstytoju ir Žemaičių vyskupo pagalbininku, kasdien pusantros valandos trunkančio pasivaikščiojimo metu kalbėdavo rožinį ir kitas asmenines maldas. Nors Seinų vyskupo pareigos pakeitė nusistovėjusį gyvenimo ritmą, Antano Baranausko dėmesys maldai nesumažėjo: kiekvieną dieną keldavosi penktą valandą ryto ir bet kokiu oru eidavo bažnyčion, kai kada aplenkdamas netyčia pasivėlinusį zakristijoną ir laukdamas jo prie durų. Ištisą valandą ar daugiau melsdavosi, medituodavo, o paskui, grįžęs į rūmų koplyčią, laikydavo Mišias. Lankydamas parapijas, sakydavo du ilgus, karštus pamokslus – lenkiškai ir lietuviškai. Daug dėmesio skyrė klierikų auklėjimui: Seinų kunigų seminarijoje rekolekcijas prailgino nuo trijų iki aštuonių dienų ir dažnai pats joms vadovaudavo.

Lietuvių kalbos dėstytoja Sigita Lankininkienė supažindino su vyskupo Antano Baranausko kūrybos bruožais. Jos pasakojimas buvo pailiustruotas klierikų deklamuotos poemos „Anykščių šilelis” ištraukomis. Minėjimo metu įvairias giesmes pagal Antano Baranausko žodžius atliko kun. Viliaus Sikorsko vadovaujamas klierikų choras.

Lapkričio 24 d. vyskupo Antano Baranausko 100-osios mirties metinės paminėtos Seinuose – buvusiame jo vyskupijos centre. Iškilmingoms Mišioms Seinų bazilikoje vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Pamokslą sakęs Elko vyskupas Edwardas Samselis pabrėžė vyskupo Antano Baranausko pastangas būti rūpestingu ganytoju ir lenkams, ir lietuviams. Pasibaigus Mišioms, vyskupai ir kunigai sustojo trumpai maldai prie šios bazilikos koplyčioje esančio vyskupo Antano Baranausko kapo.

Minėjimą pratęsė mokslinė konferencija Seinų lietuvių namuose. Telšių vyskupo Jono Borutos SJ pranešimą perskaitė Telšių generalvikaras kan. Juozas Šiurys. Pranešime keliama mintis, kad ateina vyskupo Antano Baranausko naujo supratimo ir priėmimo metas. Šis prolenkiškumu kaltintas Seinų vyskupas šiandien atrandamas kaip išmintingas ir toli regintis ganytojas, nuoseklus lietuvis patriotas. Iš Anykščių kilęs istorikas prof. Antanas Tyla atskleidė, kaip vyskupo Antano Baranausko veikla įsiliejo į pasipriešinimo rusifikacijai kontekstą. Algimantas Katilius nagrinėjo temą „Vyskupas Antanas Baranauskas ir tautinis klausimas Seinų vyskupijoje“. Pasak pranešimą skaičiusio prof. iš Poznanės Jano Jurkiewicziaus, Antano Baranausko istorinė savimonė, pereidama nuo senovės idealizavimo prie pozityvaus krikščionybės įvertinimo, susiformavo dar prieš 1863 metų sukilimą, ypač studijų Varnių kunigų seminarijoje metu. Jo asmenyje lietuviškas patriotizmas derinosi su teigiamu požiūriu į Lietuvos-Lenkijos uniją. Paskutiniame konferencijos pranešime Pasaulio ir Lenkijos lietuvių bendruomenių vicepirmininkas Bronius Makauskas apžvelgė vyskupo Antano Baranausko reikšmę Seinams.

Po pietų minėjimo dalyviams perskaityti Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus ir Seimo pirmininko Artūro Paulausko sveikinimai. Vėliau koncertavo Punsko ir Seinų lietuvių chorai. Seinų licėjaus moksleiviai pristatė vyskupo Antano Baranausko kūrybos kompoziciją. Įvairius kūrinius pagal šio poeto parašytus tekstus atliko etnografinis kolektyvas iš Anykščių.

Lapkričio 26 dieną Anykščių kultūros rūmuose vykusiame Antanui Baranauskui atminti skirtame vakare anykštėnai klausėsi Vilniaus universiteto dėstytojo dr. Pauliaus Subačiaus ir A. Baranausko vidurinės mokyklos vienuoliktokės Kristinos Šiaučiulytės pranešimų, kuriuose buvo apžvelgtos įdomiausios vyskupo gyvenimo akimirkos. Vėliau Kauno dramos teatro aktoriai Giedrė Ramanauskaitė, Egidijus Stancikas ir Dainius Svobonas parodė poezijos spektaklį pagal Antano Baranausko, Klemenso Kairio ir Karolinos Praniauskaitės eiles „Lelija. Trys žiedai ant vieno stiebo”. Giesmes giedojo folkloro ansamblis „Valaukis” ir A. Baranausko vidurinės mokyklos ansamblis. Gruodžio 1 dieną vyskupo Antano Baranausko mirties metinių proga Anykščių šv. Mato bažnyčioje šventąsias Mišias koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir jo generalvikaras Juozas Šiurys.

Lapkričio 26 d. Kaune, Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialiniame bute-muziejuje, vykusiame vysk. A. Baranausko šimtųjų mirties metinių minėjime dalyvavo arkiv. S. Tamkevičius, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas mons. V. S. Vaičiūnas OFS, Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas prof. A. Žygas, seminarijos klierikai, nemažas būrys kauniečių ir svečių. Literatūrologas dr. Juozas Jasaitis, apžvelgęs vyskupo gyvenimo ir kūrybos kelią, atskleidė naujų šio iškilaus lietuvių literatūros klasiko kūrybos bruožų, citavo A. Baranausko dienoraščius, laiškus, Vaižganto, Maironio, A. Jakšto prisiminimus. Kauno valstybinis choras giedojo A. Baranausko sukurtas giesmes, aktoriai skaitė poeto eiles. Kun. A. Žygas apžvelgė vysk. A. Baranausko pėdsakus ir veiklą Seinų ir Punsko krašte akcentuodamas šios asmenybės didžiadvasiškumą ir nuopelnus puoselėjant lietuvybę, atkaklumą ginant krikščioniškąsias vertybes.

-apn, ež, ksm-

© „Bažnyčios žinios“