„Bažnyčios žinios“. 2002 gruodžio 14, Nr. 23. <<< atgal į numerio turinį


Renginiai vysk. Vincentui Borisevičiui atminti

Lapkričio 23 d. sukako 115 metų nuo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus gimimo, o lapkričio 18 d. – 56 metai nuo sovietų jam įvykdytos mirties bausmės.

Telšių vyskupija

Lapkričio 18 d. Telšių kunigų seminarijos Didžiojoje auloje ta proga surengtoje konferencijoje vysk. dr. J. Boruta SJ gausiai susirinkusiems kunigams kalbėjo apie vysk. V. Borisevičiaus pamaldumą ir meilę Dievui bei artimui, ypač akcentuodamas didžiulę jo dorybę – meilę priešams. „Vyskupo Borisevičiaus asmenybės kilnumas yra pavyzdys visoms kartoms”, – sakė vysk. J. Boruta SJ pristatydamas susirinkusiesiems neseniai LKMA išleistą leidinį „Vyskupas Vincentas Borisevičius straipsniuose ir dokumentuose”. Vysk. J. Boruta SJ, nemažai prisidėjęs prie šio leidinio parengimo, kunigams ir klierikams pabrėžė šio kankinio didvyriškumą, aukojimąsi ir artimo meilę. Jis rėmėsi paties vysk. V. Borisevičiaus rašytu ganytojo laišku, parapijose skaitytu 1946 m. vasario 5 d., kai vyskupas jau buvo suimtas. Šis laiškas – tarsi vysk. Borisevičiaus testamentas, kuriame aiškiai atsispindi jo asmenybės didingumas.

Mons. teol. dr. doc. St. V. Brazdeikis konferencijos dalyviams skaitė paskaitą apie jaunuomenės krikščionišką auklėjimą. Lektorius perteikė vyskupo V. Borisevičiaus mintis šia tema, vykusiai susiedamas tai su šių dienų aktualijomis. Savo atsiminimais apie V. Borisevičių pasidalijo vysk. A. Vaičius, ganytoją prisiminęs kaip išskirtinę asmenybę, spindėjusią aplinkiniams savo pamaldumu, nuoširdumu, atsidavimu darbui ir žmonėms. Kun. teol. lic. S. Damašius pristatė vyskupą kankinį kaip rūpestingą ganytoją.

Po konferencijos kunigai ir tikintieji rinkosi į Telšių katedrą švęsti Mišių, kurioms vadovavo vysk. dr. J. Boruta SJ. Per pamokslą ganytojas dar kartą priminė žmonėms vysk. V. Borisevičiaus asmenybės kilnumą ir šventumo siekimą. Melstasi, kad šis kankinys būtų paskelbtas šventuoju. Po šv. Mišių visi rinkosi į Katedros kriptą pasimelsti prie vyskupo V. Borisevičiaus karsto. Šio vyskupo palaikai 1999 m. buvo parvežti iš Vilniaus Tuskulėnų parko kapavietės ir perlaidoti Telšių katedros kriptoje šalia kitų ten palaidotų Telšių vyskupijos vyskupų.

Lapkričio 23 d. Telšių kunigų seminarija, švęsdama savo 75 m. įkūrimo jubiliejų, kartu minėjo ir pirmojo šios seminarijos rektoriaus vyskupo V. Borisevičiaus 115-ąsias gimimo metinės. 12 val. Telšių katedroje šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas J. Kauneckas, Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, Vilkaviškio vyskupas emeritas J. Žemaitis MIC, Telšių vyskupas J. Boruta SJ, Telšių vyskupas emeritas A. Vaičius, seminarijų rektoriai ir kiti garbingi dvasininkai. Mišių pradžioje su seminarijos veikla supažindino Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. bažn. t. dr. A. Genutis, sveikinimo žodį tarė Vilkaviškio vyskupas emeritas J. Žemaitis MIC. Mišių kocelebracijai vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Mišiose giedojo Telšių kunigų seminarijos choras. Po šv. Mišių savo atsiminimais apie atkurtą kunigų seminariją (1988 m.) dalijosi jos atkūrėjas vyskupas A. Vaičius. Buvo perskaitytas popiežiaus Jono Pauliaus II šio jubiliejaus proga atsiųstas sveikinimas.

Mišioms pasibaigus, visi iškilmių dalyviai rinkosi prie Telšių kunigų seminarijos bibliotekos pastato, kuriame 1927–1945 m. gyveno vyskupas V. Borisevičius. Čia buvo perskaitytas vyskupo J. Borutos SJ dekretas, kuriuo Telšių kunigų seminarijai suteikiamas Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus vardas. Ant šio pastato sienos pakabintą lentą su naujuoju seminarijos pavadinimu pašventino Panevėžio vyskupas J. Kauneckas. Po to Telšių Žemaitės dramos teatro salėje buvo rodoma šiam jubiliejui skirta Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos ir Telšių vyskupo V. Borisevičiaus katalikiškosios gimnazijos auklėtinių parengta meninė programa.
-dss-

 

Vilkaviškio vyskupijoje

Lapkričio 20 d. surengtas šio vyskupo kankinio minėjimas gimtojoje Vilkaviškio vyskupijoje. Jo tėviškės vietoje – Vilkaviškio rajone, Bebrininkų kaime – pašventintas naujai pastatytas kryžius. Šioms apeigoms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Kartu su juo atvyko generalvikaras kan. Juozas Šiurys, seminarijos rektorius kan. Algis Genutis, vicerektorius kun. Antanas Lapė, dvasios tėvas kun. Sigitas Žilys, licėjaus direktorius mons. Vytautas Steponas Brazdeikis, kurijos sekretorius kun. Remigijus Saunorius ir gausus Telšių seminarijos klierikų būrys. Kryžiaus pašventinime taip pat dalyvavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vyskupas Juozas Žemaitis MIC, Palaimintojo J. Matulaičio kunigų seminarijos ugdytojai ir klierikai. Po to iškilmių dalyviai šalimais esančioje Antanavo miestelio salėje klausėsi Telšių ganytojo Jono Borutos SJ pasakojimo apie vysk. V. Borisevičių.

1887 m. gimęs Vincentas Borisevičius kartu su broliu Kazimieru baigė Šv. Kotrynos gimnaziją Peterburge. Tėvas svajojo, kad jo sūnūs pasirinktų kunigystės kelią, todėl leido jiems mokytis taip toli nuo namų, nes Peterburge esančios dvi Šv. Kotrynos gimnazijos – viena berniukams, kita mergaitėms – buvo vienintelės katalikiškos gimnazijos visoje tuometinėje carinės Rusijos imperijoje. 1903 m. Vincentas Borisevičius įstojo į Seinų kunigų seminariją, vėliau studijavo Friburgo universitete Šveicarijoje, kur gavo teologijos licenciato laipsnį. 1910 m. įšventintas kunigu. Vikaravo Kalvarijoje. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo paimtas į carinės Rusijos kariuomenę sunkiai ir rizikingai katalikų kapeliono tarnybai: mat kariuomenės vadovybė protegavo vyraujančią stačiatikių konfesiją, o katalikybę tik pakentė. 1918–1921 m. Vincentas Borisevičius dėstė tikybą ir kapelionavo Marijampolės gimnazijoje, susidurdamas su jaunimu, Rusijoje užsikrėtusiu ateizmo, socializmo, komunizmo idėjomis, labai priešišku religijai. Nuo 1922 m. profesoriavo Gižuose veikusioje Seinų kunigų seminarijoje. 1926-aisiais tapo Telšių vyskupijos kancleriu, o po metų pradėjo eiti naujai įkurtos kunigų seminarijos rektoriaus pareigas. 1940 m. įšventintas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupu pagalbininku. Po 4 metų tapo Telšių ordinaru. 1945-ųjų pabaigoje sovietų valdžios suimtas ir beveik po metų sušaudytas. Pagrindinė šio nuosprendžio priežastis – atsisakymas būti užverbuotam. Formaliai vyskupą Vincentą Borisevičių apkaltino pagalba partizanams, kadangi jiems atidavė 3 kg kumpio iš savo maisto atsargų ir vieno partizano laiškelį perdavė jo pažįstamam. Nuosprendžiui neturėjo įtakos liudijimai, kad vokiečių okupacijos metais vyskupas padėjo ir žydų tautybės piliečiams, rusų kariams, taigi idėjiniu atžvilgiu skirtingiems žmonėms, nes, pasak jo paties, bet kokia neapykanta nesuderinama ne tik su jo asmeniniu charakteriu, bet visų pirma su katalikų vyskupo padėtimi.

Vyskupo Vincento Borisevičiaus minėjimas toliau tęsėsi Marijampolės mažojoje bazilikoje prie palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio kapo. Čia Mišių koncelebracijai vadovavo vyskupas Jonas Boruta SJ, giedojo Telšių seminarijos klierikų choras. Pamokslo metu Telšių vyskupas vėl trumpai pristatė vyskupo Vincento Borisevičiaus biografijos detales ir labai plačiai citavo paskutinį jo ganytojiškąjį laišką, kuriame Vincentas Borisevičius kreipiasi į savo tikinčiuosius, „kviesdamas grįžti prie Kristaus, kuris paskelbė beveik negirdėtą stabmeldžių pasaulyje taisyklę – mylėti net priešus“. Pamokslo pabaigoje vyskupas Jonas Boruta sakė, kad šis jau praktiškai pasmerkto mirčiai ganytojo laiškas yra patikimiausias jo šventos kankinystės, herojiškos Dievo, artimo ir net priešų meilės liudytojas. Tokia meilė atidaro dangaus vartus ir iškelia į šventųjų garbę.

Po Mišių netoliese esančios Marijampolės V. Mykolaičio-Putino internatinės mokyklos salėje aktoriai Česlovas Stonys, Pranas Zaremba ir Saulius Sipaitis pristatė kompoziciją „Fiat voluntas Dei” („Teesie Dievo valia“). Tai pasakojimas apie kito kankinio – arkivyskupo Teofilio Matulionio – gyvenimą. Nors šių dviejų vyskupų biografijose skiriasi datos ir faktai, tačiau spindi ta pati dvasia, kuri trapiam žmogui įkvepia ryžtą narsiai liudyti Dievą.

Lapkričio 21 d. Kazlų Rūdoje po Mišių, kurias koncelebravo vysk. J. Žemaitis MIC, kunigai I. Plioraitis ir T. Vallianas, mons. A. Svarinskas, pagrindinėje estetinio lavinimo mokykloje vyko vyskupui kankiniui V. Borisevičiui atminti skirta konferencija. Joje pranešimus skaitė moksleiviai, istorikas A. Lelešius papasakojo apie Kazlų Rūdos politinius kalinius ir tremtinius. Su moksleiviais bendravo kun. A. Svarinskas, ses. Nijolė Sadūnaitė.
-apn, vf-

© „Bažnyčios žinios“