„Bažnyčios žinios“. 2002 gruodžio 14, Nr. 23. <<< atgal į numerio turinį


Renginiai

Klaipėdoje

Lapkričio 12–26 d. Dvasinės pagalbos jaunimui centro (DPJC) šeimų programos „Už vaikus atsakingi visi” savanorių grupė vedė seminarą „Aukuro” vidurinės mokyklos tėvų grupei. Pagrindinės seminaro temos: asmuo ir bendruomenė, bendravimo įgūdžių su vaikais gilinimas ir atnaujinimas, prevencinės nuostatos dėl svaigalų vartojimo. Akcentuotos krikščioniškos DPJC nuostatos formuojant šeimos vertybes. Siūlyta į panašaus pobūdžio seminarus kviesti rizikos grupės šeimas.

-dm-

Lapkričio 23 d. Telšių vyskupijos Rekolekcinio veikimo organizacija P. Mašioto vidurinėje mokykloje surengė krikščioniško atsinaujinimo dieną apie Šventosios Dvasios veikimą krikščionio gyvenime „Globėjas jus visko išmokys”. Renginyje konferencijas skaitė Rekolekcinio veikimo organizacijos koordinatorių tarybos nariai Tomas ir Marius Viluckai. Atsinaujinimo diena prasidėjo Eucharistijos šventimu Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo ir homiliją pasakė kun. Saulius Tamošaitis. Pirmojoje renginio konferencijoje paskaitininkai apžvelgė Jono evangelijoje pateikiamą Jėzaus mokymą apie Šventąją Dvasią Parakletą. Po pertraukos analizuota, kaip Dvasia Parakletas aktualizuoja Jėzaus Kristaus atliktą atpirkimo darbą šių dienų žmogui ir kaip Šventoji Dvasia veikia krikščionio gyvenime per septynias savo dovanas. Atsinaujinimo dieną dalyviai užbaigė bendra malda Šventajai Dvasiai. -jb-

Lapkričio 24 d. Šv. Juozapo Darbininko parapijoje pradėtas trumpų mokymų ciklas, skirtas šeimoms stiprinti ir atnaujinti. To ėmėsi parapijos aktyvistai, paskatinti parapijos klebono bei Jaunimo misijos koordinatorės Lietuvoje K. Purves. Bus aptarinėjami vyro ir moters skirtumai, šeima Dievo plane, vaikų auklėjimo ypatumai ir kt.

-dm-

Lapkričio 24 dieną Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčia iškilmingai šventė titulinius atlaidus, sutapusius su liturgine Bažnyčios Kristaus Karaliaus švente. Iškilmių šv. Mišias aukojo svečias – Kretingos šv. Antano religijos studijų instituto rektorius prof. habil. dr. mons. Petras Puzaras. Per pamokslą jis priminė Kristaus žodžius, jog jo Karalystė yra ne iš šio pasaulio. Tačiau į Kristaus karalystę kelias veda per šį pasaulį. Iškilmių pabaigoje parapijos klebonas kan. Bernardas Talaišis prisiminė lygiai prieš metus vykusias restauruotos bažnyčios pašventinimo iškilmes ir padėkojo parapijiečiams, nuoširdžiai aukojusiems kaimyninės Šv. Kazimiero parapijos bažnyčios statybai bei Telšių kunigų seminarijos išlaikymui.

-np-

Lapkričio 28 d. Klaipėdos dekanato Šeimos centro siuvimo ir paslaugų verslo mokykla surengė konferenciją „AIDS ženklas: viltis ir atsakomybė”. Aptarta, koks yra katalikų požiūris į šią žmonijos bėdą. Konferencijos dalyvius – profesinių mokyklų moksleivius – pasveikino vyskupo vikaras kun. dr. Petras Smilgys. Teol. lic. Agnė Širinskienė apžvelgė problemines AIDS prevencijos kryptis, išsamiai aptarė metadono programų, švirkštų keitimo ir „saugaus sekso“ padarinius. Dr. G. Lapinskaitė kalbėjo apie intymaus gyvenimo nepageidaujamas pasekmes. Eduk. magistrė Birutė Obelenienė apibūdino Lietuvoje priimamus ar svarstomus įstatymus, ypač nepalankius gyvybės kultūrai, akcentavo skaistos iki vedybų ir ištikimybės šeimoje svarbą, kalbėjo apie lytinio auklėjimo ir švietimo skirtumus. Veikė graži rašinių ir plakatų paroda. Siuvimo mokyklos direktorė Ina Andriulienė bei Šeimos centro vadovė J. Urbonavičienė kukliomis dovanomis ir padėkos raštais apdovanojo parodos laureatus.

-dm-

Vilkaviškio vyskupijoje

Lapkričio 23-ąją dekanato mokyklose vyresniųjų klasių moksleiviams pradėta rengti paskaitas pagal 1997 metais Lietuvos Vyskupų Konferencijos patvirtintą praplėstą sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programą. Dviejų šeštadienių susitikimuose Vilkaviškio dekanato Šeimos centro savanoriai ir jų pakviesti lektoriai supažindins moksleivius su šeimos planavimo metodais, kalbės apie lytiškumą, gyvybės svarbą, lytiniu keliu plintančias ligas, Bažnyčios požiūrį į santuoką ir šeimą. Moksleiviai taip pat susipažins su psichologiniu, socialiniu šeimos aspektais, naujausiais šeimos gyvenimą reglamentuojančiais teisiniais aktais ir t. t. Tokia rengimo šeimai programa, iš dalies finansuojama Savivaldybės ir palaikoma Švietimo skyriaus, vykdoma ketvirti metai. Kursą išklausė jau beveik 400 moksleivių, jiems įteikti pažymėjimai.

Jau kelinti metai Vilkaviškio dekano V. Gustaičio iniciatyva organizuojamas dekanato mokyklų giesmių konkursas „Cantate Domino Canticum novum”. Šiemet jame dalyvauja visų vienuolikos vidurinių ir beveik visų pagrindinių mokyklų giesmininkai. Pasirodė ir vienos pradinės bei dviejų darželių-lopšelių kolektyvai. Lapkričio 26–27 d. mokyklose lankėsi dekano patvirtinta vertinimo komisija. Pirmajame ture dalyvavo 430 vaikų beveik iš visų mokyklų. Į antrąjį konkurso turą atrinkti 27 kolektyvai gruodžio 11 dieną giedojo Vilkaviškio „Aušros” vidurinėje mokykloje. Laureatų koncertas, kaip ir ankstesniais metais, numatytas Vilkaviškio katedroje ateinančių metų sausio mėnesį.

-bn-

Lapkričio 24 d. Marijampolės Šv. ark. Mykolo parapijoje programos „Atgaivink” pirmosios dalies „Dievas mus kviečia” užbaigimo proga šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė kun. kan. Gracijus Sakalauskas. Po Mišių programos dalyviai parapijos salėje klausėsi choro koncerto. Pasak programos koordinatorės ses. Dalios, programoje „Atgaivink” dalyvavo 170 žmonių, pasidalijusių į 13 grupelių. Klebonas kun. S. Puidokas padėkojo visiems parapijiečiams, atsiliepusiems į Dievo kvietimą, ir pasidžiaugė galimybe vieniems su kitais pasidalyti Šventraščio mintimis, pamąstyti, kaip Dievas veikia kiekvieno gyvenimą asmeniškai, ir tobulėti dvasiškai. Po to savo patirtais išgyvenimais dalijosi dar keli parapijiečiai. Pabaigoje visi šventė agapę, linksminosi.

-jkad-

Jonavoje

Lapkričio 23 d. Jonavos šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje paminėta Lietuvos kariuomenes diena. Ta proga šv. Mišias aukojo Ruklos įgulos kapelionas kapitonas kun. dr. Arnoldas Valkauskas ir Jonavos dekanas kun. Sigitas Bitkauskas. Gausiai į pamaldas susirinkę Ruklos mokomojo pulko ir kiti kariai nuoširdžiai meldėsi, šventė Eucharistiją. „Santarvės” aikštėje vyko kariuomenės ir karinės technikos paradas. Po to Kultūros namuose visi klausėsi garsaus dainininko V. Noreikos koncerto.

Lapkričio 23 d. bažnyčios vaikų ir jaunimo choristai pasikvietė į svečius jaunuosius Žeimių parapijos dainorėlius. Jie visi dalyvavo ir giedojo šv. Mišiose, kurias aukojo Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaras Audrius Mikitiukas, pasakęs turiningą pamokslą jaunimui. Choristus Šv. Cecilijos, muzikų ir chorų globėjos, šventės proga pasveikinęs Jonavos dekanas klebonas kun. Sigitas Bitkauskas padėkojo už gražias giesmes, veiklą parapijoje ir palinkėjo gausios Dievo palaimos.

Lapkričio 24 d. per Kristaus Karaliaus šventę Jonavos parapijoje viešėjo svečias iš Lenkijos, Serocko miesto, dr. Stanislawas Suchecki. Tarp Jonavos ir Serocko parapijų užsimezgusi graži draugystė.

-ksb-

Jonavos dekanato dekanas kun. Sigitas Bitkauskas nuo spalio 1 d. kiekvieną trečiadienį lanko dekanato mokyklas, norėdamas susipažinti su vadovais, dorinio ugdymo kuratoriais, įvertinti tikybos kabinetų būklę. Tikybos mokytojai su dekanu aptaria įvairias problemas, išsako savo pageidavimus, pareiškia pastabas. Jonavos pradinės mokyklos direktorė po dekano apsilankymo rado galimybę rekonstruoti buitines patalpas ir įrengti tikybos kabinetą. Šis kabinetas įrengtas ir Bukonių pagrindinėje mokykloje. Dabar tikybos kabinetai įrengti jau visose dekanato mokyklose.

-fl-

© „Bažnyčios žinios“