„Bažnyčios žinios“. 2002 gruodžio 14, Nr. 23. <<< atgal į numerio turinį


Šventimai ir paskyrimai

Telšių vyskupijoje

Lapkričio 24 d. Varnių šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Telšių vyskupas J. Boruta SJ kunigystės šventimus suteikė Eligijui Astrauskui (gim.1977), Vytautui Tamašauskui (gim.1977) ir Mindaugui Aleknai (gim. 1976).

-dss-

Vilkaviškio vyskupijoje

Lapkričio 24 d. Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC Vilkaviškio katedroje diakono šventimus suteikė Vilkaviškio vyskupijos pal. arkiv. Jurgio Matulaičio kunigų seminarijos auklėtiniams – Andriui Mileriui ir Edvinui Šeškevičiui.

-bn-

 

Kauno arkivyskupijoje

Kun. Dainius Lukonaitis, Vidiškių parapijos administratorius, atleistas nuo Užunvėžių parapijos sielovados ir įpareigotas talkinti mons. Jonui Voveriui Taujėnų parapijos sielovadoje.

Kun. Norbertui Martinkui, Kavarsko parapijos administratoriui, pavesta rūpintis Užunvėžių parapijos sielovada.

-Kn-

Vilkaviškio vyskupijoje

Kun. Romualdas Liachavičius atleistas iš Ūdrijos parapijos klebono ir Alytaus griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos kapeliono pareigų.

Kun. Vytautas Antanas Matusevičius paliktas Miroslavo parapijos klebonu ir paskirtas Alytaus griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos kapelionu.

Kun. Renaldas Janušauskas paliktas Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaru ir paskirtas Ūdrijos parapijos klebonu.

Diak. Saulius Arbočius paskirtas pastoracinei praktikai į Alytaus šv. Angelų Sargų parapiją.

Diak. Andrius Mileris paskirtas pastoracinei praktikai į Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapiją.

Diak. Edvinas Šeškevičius paskirtas pastoracinei praktikai į Kauno Aukštosios Panemunės parapiją.

-Vk-

Panevėžio vyskupijoje

Mons. kun. Juozapas Antanavičius atleistas iš Kristaus Karaliaus Katedros klebono ir Panevėžio dekanato dekano pareigų ir paskirtas Upytės šv. Karolio Baromiejaus parapijos klebonu bei Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rezidentu.

Kun. dr. Rimantas Gudelis paskirtas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos administratoriumi.

Kun. Virginijus Šimukėnas atleistas iš Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebono pareigų.

Kun. Feliksas Čiškauskas atleistas iš Ėriškių Švč. Jėzaus Vardo parapijos klebono pareigų.

Kun. Algimantas Keina paskirtas Uliūnų ir Ėriškių parapijų klebonu.

Kun. Stasys Stanikūnas atleistas iš Kriaunų Dievo Apvaizdos parapijos administratoriaus pareigų ir paskirtas Obelių šv. Onos parapijos vikaru.

Kun. Juozapas Kuodis paskirtas Kriaunų Dievo Apvaizdos parapijos administratoriumi.

Iki kanoninių vyskupijos dekanų paskyrimų dekanų pareigas laikinai eiti pavesta: Panevėžio dekanate – kan. Petrui Baniuliui; Krekenavos dekanate – kan. Petrui Budriūnui.

Kun. lic. Adolfas Grušas paskirtas Panevėžio vyskupijos Tribunolo teisėju 5 metams.

Kun. lic. Virginijus Veprauskas paskirtas Panevėžio vyskupijos Tribunolo teisėju 5 metams.

-P-

© „Bažnyčios žinios“