„Bažnyčios žinios“. 2002 gruodžio 14, Nr. 23. <<< atgal į numerio turinį


Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisijos posėdis

Gruodžio 5 d. Liškiavoje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos naujos sudėties Liturgijos komisijos ir šios komisijos darbo grupės posėdis. Jame dalyvavo Liturgijos komisijos nariai – vysk. J. Boruta (pirmininkas), vysk. J. Tunaitis ir vysk. R. Norvila bei darbo grupės vadovai.

Posėdyje buvo papildyta darbo grupės sudėtis. Dabar į ją įeina: kan. dr. Mindaugas Puidokas (grupės vadovas), kun. teol. lic. Saulius Damašius (Liturgijos komisijos sekretorius), kun. Mindaugas Pukštys, kun. Sigitas Žilys, kun. Laimonas Nedveckas.

Darbo grupės liturginių tekstų vertėjai: Stanislovas Poniškaitis, Kęstutis Gražys, kun. Vytautas Masys.

Liturginių tekstų vertimo ekspertais-recenzentais kviečiami vysk. V. Michelevičius, kan. A. Kajackas, mons. J. Gedgaudas, kun. E. Merkys, kun. S. Žilys, P. Kimbrys.

Į Liturginės muzikos darbo grupę kviečiami mons. P. Tamulevičius, Ž. Stonytė, J. Vilimas, V. Budreckis. Liturginės muzikos ekspertais-recenzentais kviečiami vysk. J. Preikšas, kun. V. Sidaras, kun. V. Sikorskis, kun. E. Zulcas, Z. Pilkauskas.

Numatoma pirmiausia versti Ligonių sakramento apeigyną. Šį ir kitus jau išverstus apeigynus – kunigų ir vyskupų šventimų, laidotuvių, suaugusiųjų įkrikščioninimo – iki 2003 m. gegužės 20 d. nutarta pateikti aprobuoti Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniam posėdžiui.

Liturginio maldyno penktąjį leidimą nutarta atidėti iki bus išverstas naujas mišiolas.

Iki gavėnios pradžios nutarta parengti Velykų ryto apeigų atlikimo taisykles, suderintas su Dieviškojo kulto kongregacijos reikalavimais.

Kun. L. Nedvecko bus prašoma išversti į lietuvių kalbą Liturginių valandų himnus.

Kitų metų pradžioje turėtų būti išspausdintas Jono Pauliaus II reformuotos Rožinio maldos apeigynėlis.

Kitą Liturgijos komisijos posėdį numatyta sukviesti, kai bus Lietuvos Vyskupų Konferencijos aprobacijai parengti anksčiau minėti apeigynai.

Liturgijos komisija

© „Bažnyčios žinios“