„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 28, Nr. 22. <<< atgal į numerio turinį


Vilkaviškio vyskupijos kunigų simpoziumas

Lapkričio 12 d. Vilkaviškio vyskupijos kunigų simpoziume Marijampolėje kun. Arvydas Žygas kalbėjo tema „Pilnosios antropologijos svarba teologinėje pasaulėžiūroje“. Prelegentas pabrėžė, kad gilesnis žmogaus pažinimas yra būtinas norint veiksmingiau perteikti krikščionišką tikėjimą. Pati antropologija yra labai platus mokslas apie žmogų. Kun. Arvydas Žygas akcentavo skirtumą bei santykį tarp empirinės ir teologinės antropologijos. Anot jo, empirinė antropologija apsiriboja biologiniu-fiziniu ir kultūrinės-socialinės aplinkos lygmeniu. Šios dvi plotmės turi didelę įtaką kiekvienam žmogui. Jeigu jos determinuoja asmens vystymąsi taip labai, kad žmogus lieka grynai biologiniu ar kultūrinės aplinkos produktu, jis nebeturi laisvės. Aklavietė, į kurią patenka empirinė antropologija, skatina gręžtis į teologinę antropologiją. Pastaroji remiasi prielaida, jog žmogus yra Dievo kūrinys. Ji taip pat gilinasi į prasmės klausimą.

Kun. Arvydas Žygas taip pat priminė, kad antropologinės studijos atskleidžia žmogų kaip būtybę, gebančią kurti simbolius ir juos interpretuoti. Negana to, simbolis yra galingiausia tarpasmeninio bendravimo priemonė. Prelegentas pavyzdžiais iš žiniasklaidos pailiustravo, kokią įtaigos jėgą turi tendencingai suformuluoti teiginiai, parinktos citatos ir ypač vaizdai.

Po konferencijos Vilkaviškio vyskupijos kunigai kartu su vyskupais Rimantu Norvila ir Juozu Žemaičiu MIC koncelebravo Mišias prie palaimintojo Jurgio Matulaičio kapo Marijampolės mažojoje bazilikoje. Pamokslą apie krikščionio ugdymą pasakė Panevėžio įgulos karo kapelionas kun. Petras Kavaliauskas MIC.

-apn-

© „Bažnyčios žinios“