„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 28, Nr. 22. <<< atgal į numerio turinį


Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas

Lapkričio 13 d. Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas jau pagal susidariusią tradiciją vyko Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidų metu. Susirinkimą kunigai pradėjo bendra brevijoriaus malda Aušros Vartų koplyčioje. Po to Šv. Teresės bažnyčioje arkivyskupijos ganytojai su kunigais bei svečiais iš kitų vyskupijų aukojo šv. Mišias. Kardinolas A. J. Bačkis per pamokslą kalbėjo apie rožinį, pristatė neseniai popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbtus šios maldos papildymus bei ragino tikinčiuosius melstis už sielovadoje dirbančius kunigus. Po Mišių Pastoracijos centre mons. E. Rydzikas supažindino kunigus su atlaidų eiga. Kitą kunigų susirinkimą numatyta surengti gruodžio 4 d.

-krš-

© „Bažnyčios žinios“