„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 28, Nr. 22. <<< atgal į numerio turinį


Mirė kun. Kazimieras Vaičionis (1921–2002)

Lapkričio 9 d. staiga mirė buvęs kalinys ir tremtinys, poetas kun. Kazimieras Vaičionis. Kun. K. Vaičionis gimė 1921 m. rugpjūčio 19 d. Rokiškio r. Panemunėlio parapijoje. Baigęs Vilniaus kunigų seminariją, 1945 m. spalio 28 d. arkiv. Mečislovo Reinio įšventintas į kunigus.

Dirbo vikaru Švenčionyse, Kalesninkuose, Eišiškėse, Vilniaus šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo bei Švč. Jėzaus Širdies bažnyčiose. 1949 m. birželio 29 d. suimtas ir nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties. Buvo išvežtas į Karagandos lagerius, bet po metų grąžintas į Vilnių naujam tardymui. Šį kartą už dalyvavimą religinėje jaunimo organizacijoje „Aušros Vartų kolegija” nuteistas 25 metams lagerio ir 10 metų tremties. Kalėjo Vorkutoje, dirbo anglių kasyklose. Vienerius metus kalėjo Krestų kalėjime, kur per stebuklą liko gyvas. Taip pat kalėjo Vladimiro kalėjime, Vorkutos, Intos, Irkutsko lageriuose. Po 10 metų išleistas į laisvę, dešimt metų Latvijoje vargonininkavo ir dirbo plytų ir cukraus fabrikuose. 1970 m. grįžo į Lietuvą. Dirbo vikaru Švenčionyse, klebonavo Pabradėje, Paberžėje, Turgeliuose, Ceikiniuose. 1999 m. birželio 18 d. kaip emeritas apsigyveno Mielagėnuose. Palaidotas lapkričio 12 d. Ceikiniuose.

-Vn-

© „Bažnyčios žinios“