„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 28, Nr. 22. <<< atgal į numerio turinį


Pirmajai Šiaulių katalikiškajai mokyklai – 10 metų

Lapkričio 8–10 d. Tėvo Benedikto Andruškos pradinė mokykla šventė dešimtmetį. Jėzuitų bendruomenei priklausančiose patalpose prieš 10 metų atsidariusi mokykla buvo pirmoji katalikiško ugdymo įstaiga Šiauliuose ir svarbus įvykis miesto katalikų bendruomenės gyvenime. Po metų, 1993-aisiais, rugsėjo 13 dieną šią mokyklą palaimino ir Šiauliuose viešėjęs popiežius Jonas Paulius II.

Pasak dabartinio mokyklos direktoriaus Vaidoto Juknos, mokyklos įkūrėjai – tuo metu Švento Ignaco bažnyčios rektoriumi dirbęs kunigas Stasys Kazėnas ir Šiaulių penktosios vidurinės mokyklos administracija. Pirmais mokslo metais mokykloje buvo tik trys pirmokų klasės, o mokyklai vadovavo direktorė Lida Litvinienė. Mokyklos veidas ėmė sparčiau keistis, kai po kelerių metų, jėzuitų provincijolo Jono Borutos SJ pavedimu, mokyklą ėmė globoti Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija, o jai vadovauti – direktorė Pranė Malinauskaitė – sesuo Aloyza ir direktorės pavaduotoja ugdymui Ilona Kubilienė. Bendromis pastangomis buvo siekiama sukurti katalikišką ugdymo aplinką, skatinti vaikų kūrybingumą ir saviraišką.

Per dešimt metų, direktoriaus Vaidoto Juknos teigimu, mokyklą baigė 553 mokiniai, išleistos septynios ketvirtokų laidos. Šią katalikišką pradinę mokyklą baigę vaikai gali toliau mokytis katalikiškojo ugdymo „Sandoros” pagrindinėje mokykloje. Šiandien aštuoniose pradinėse klasėse mokosi 180 mokinių, mokykloje dirba 16 pedagogų. Mokykloje diegiamas katalikiškas ugdymas ir ankstyvasis anglų kalbos mokymas, ugdomajam procesui aktyviai naudojamos informacinės technologijos. Tėvo Benedikto Andruškos pradinės mokyklos bendruomenė – Lietuvos katalikiškųjų mokyklų asociacijos narė.

Lapkričio 7 d. jubiliejaus proga šv. Mišių už moksleivius aukoje dalyvavo mokyklos kapelionas Ladislovas Baliūnas, o lapkričio 8 d. už mokyklos įkūrėjus ir jos dabartinį kolektyvą, už mokyklos globėjus – jėzuitus ir Eucharistinio Jėzaus kongregacijos seseris – bei visus kitus mokyklos geradarius šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, po to suradęs laiko ir keletą valandų pabendrauti su mokyklos pedagogais. Šventės programoje būta daug susitikimų, pašnekesių, koncertų.

-lz-

© „Bažnyčios žinios“