„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 28, Nr. 22. <<< atgal į numerio turinį


Renginiai Jonavoje

Lapkričio 6 d. Jonavos dekanato tikybos mokytojų pasitarime buvo aptarti svarbiausi darbai ir užduotys artimiausiam laikotarpiui. Pasitarimą vedė dekanato katechetikos metodinio kabineto vadovė N. Kulešienė. Tartasi, kaip geriau pasirengti moksleivių dvasinio susikaupimo dienoms prieš Kalėdas, apžvelgti akcijos „Gerumas mus vienija“ organizavimo mokyklose bei kiti klausimai. Pasitarime dalyvavo Jonavos dekanas ir klebonas kun. S. Bitkauskas ir Švietimo skyriaus vyr. specialistė R. Gudonavičienė, prižiūrinti tikybos dėstymą. Po pasitarimo visi dalyvavo šv. Mišiose už gyvus ir mirusius tikybos mokytojus.

Lapkričio 9 d. Jonavos tikybos mokytojams seminarą tema „Nuoseklus religinis ugdymas I ir II klasėse ir krikščioniško gyvenimo pagrindai“ vedė katalikų tikybos vadovėlių I ir II kl. autorės, Panevėžio katechetikos centro vadovė Zita Tručionienė ir Rita Ratkevičiūtė. Autorės išklausė seminaro dalyvių pastabas apie vadovėlius, kalbėjo apie vadovėlių tikslą. Katechetė Rita Ratkevičiūtė, dėstanti tikybą I–II kl., pasidalijo praktine patirtimi, apžvelgė programos ir vadovėlių neatitikimus, aptarė atskiras temas. Pasak tikybos mokytojos, 30 proc. programos temų mokytojas prireikus gali keisti.

Lapkričio 10 d. neopresbiteris kun. Audrius Mikitiukas Šv. apašt. Jokūbo parapijos bažnyčioje aukojo pirmąsias šv. Mišias. Su juo koncelebravo Jonavos dekanas, šios bažnyčios klebonas kun. Sigitas Bitkauskas. Naujasis kunigas padėkojo tikintiesiems už maldas ir aukas Kauno kunigų seminarijai, už Dievo malonę, kurią gavo per kunigystės šventimus. Po Mišių neopresbiteris palaimino parapijos kunigus ir visus tikinčiuosius ir padovanojo savo primicijų paveikslėlių.

-ksb-

© „Bažnyčios žinios“