„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 28, Nr. 22. <<< atgal į numerio turinį


Renginiai Panevėžio vyskupijoje

Spalio 6 d. Berčiūnų bažnyčioje vyko šv. Pranciškaus pagarbinimai. Šv. Mišias aukojęs parapijos klebonas Algirdas Dauknys per pamokslą kalbėjo apie paprastume atrandamą gyvenimo tikrumą. Prieš, per ir po Mišių šv. Pranciškaus maldas skaitė Panevėžio Miltinio dramos teatro aktorius Albinas Keleris.

Spalio 17 d. Panevėžio kurijoje surengtame kunigų tarybos posėdyje aptarti Kunigų tarybos ir Konsultorių kolegijos statutai.

l Spalio 27 d. Berčiūnų bažnyčioje Jakubėno vadovaujama šiuolaikinio giedojimo grupė atliko įvairių šiuolaikinių autorių religinius kūrinius. Parapijos ir šios grupės vadovai sutarė, kad šie susitikimai taps tradiciniai.

l Spalio 25–27 d. Panevėžyje „Gyvenimo ir tikėjimo“ institutas surengė seminarą tema „Žmogiškieji ryšiai ir bendravimas“. Tai pirmasis seminaras, ateityje numatomi dar trys susitikimai. Seminaro vedėjai, šio instituto dėstytojai Vilhelmina Raubaitė, Valda Šadzevičiūtė ir Andrius Sprindžiūnas vieną trečdalį laiko skiria teorijai perteikti, du trečdalius – asmeninės patirties analizei ir darbui grupelėse. Į seminarą susirinko 14 klausytojų. Pasak seminaro dalyvės, Šv. Kotrynos kongregacijos ses. Elijos, „svarbu, jog tai galima pritaikyti kasdienybėje, padeda atpažinti savo santykį su artimu ir Dievu“.

l Spalio 29 d. Panevėžyje, Šv. Kazimiero knygynėlyje, surengtas Užpalių klebono Edmundo Rinkevičiaus ketvirtosios poezijos knygos „Sudegintas laikas“ pristatymas.

l Spalio 28–30 d. Panevėžio katechetikos centre katechetams seminarą vedė svečiai iš Prancūzijos: kun. Thomas Labarrier ir pedagogės Marie-Therese Reneau ir Cathi Mierzwiale. Renginyje dalyvavo aštuoniasdešimt katechetų iš visų Lietuvos vyskupijų. Seminaro tikslas – pedagogo asmenybės tolesnis formavimas. Pirmoji diena buvo skirta Dievo Tėvo slėpiniui apžvelgti, antroji – Jėzaus kaip Mokytojo ir Gelbėtojo misijos suvokimui atskleisti. Trečiąją dieną akcentuotas atvirumas Šventajai Dvasiai. Seminarą užbaigiant, šv. Mišias aukojo vysk. Jonas Kauneckas. Per pamokslą jis linkėjo kiekviena proga išradingai mokyti Dievo ir artimo meilės.

l Lapkričio 6 d. Naujamiesčio galerijoje surengtame žodžio, poezijos ir muzikos vakare „Ilgių (Vėlinių) vakaras“ literatė Albina Saladūnaitė priminė Ilgių laiko tradicijas, jų esmę ir prasmę, gana sparčiai grimstančias užmarštin. Pasak jos, dabar daromės „fragmentiški, galima sakyti, žiniasklaidiniai”. „Ar beatrasim sakralųjį laiko ir gyvenimo suvokimą?“ – retoriškai klausė ji gausiai susirinkusių vakaro dalyvių. Parapijos klebonas kun. Algirdas Dauknys kiekvienam palinkėjo dvasinės ramybės.

l Lapkričio 8 d. Panevėžio K. Paltaroko mokykloje seminarą „Dvasinė kelionė“ vedė „Gyvųjų akmenų“ katalikų charizminės bendruomenės „Gyvieji akmenys“ narė Rūta Šalaševičienė.

l Lapkričio 8–10 d. Berčiūnuose vyko Panevėžio apskrities jaunimo vadovų seminaras. Seminaro temos: projektų vadyba bei komandos formavimas. Tikslas – informuoti Panevėžio apskrityje veikiančių grupių ir organizacijų jaunimą apie galimybes dalyvauti jų veiklos plėtroje bei supažindinti su projektų vadyba.

l Lapkričio 11 d. Panevėžyje plačiai buvo paminėtos Maironio mirties 70-osios ir gimimo 140-osios metinės. Tam skirti renginiai vyko Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos „II aukštas“ galerijoje, Balčikonio ir Karkos gimnazijose, Panevėžio katedroje, Naujamiesčio dailės galerijoje. Buvo skaitoma Maironio poezija, laiškų ištraukos, atliekamos lietuvių kompozitorių sukurtos dainos pagal Maironio eiles. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje šv. Mišias ta proga aukojo ir pamokslą pasakė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Ganytojas išryškino Maironio iškeltas temas apie tikėjimo grožį, socialinį teisingumą, pasitikėjimą jaunimu ir pan.

-ad-

© „Bažnyčios žinios“