„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 28, Nr. 22. <<< atgal į numerio turinį


Renginiai Vilkaviškio vyskupijoje

Lapkričio 6 d., Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitulos kvietimu, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila vadovavo katedroje švęstoms Mišioms už mirusius vyskupijos dvasininkus. Pamokslą apie kunigystės prasmę ir reikšmę pasakė kan. Pranas Liutvinas, pateikdamas iškilių kunigų pavyzdžių. Tarp kitų vyskupijos dvasininkų pamokslininkas minėjo kun. Juozapą Vyšniauską, kuris uoliai rėmė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą 1918 metais, įstojo savanoriu kapelionu į kariuomenę ir už nuopelnus šioje tarnyboje buvo apdovanotas Vyčio kryžiumi, naujai įsteigtoje Aleksoto parapijoje pastatė bažnyčią, o vėliau daug prisidėjo prie Ilguvos parapijiečių dvasinio, kultūrinio ir ekonominio gyvenimo lygio kėlimo.

Lapkričio 8 d. Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminarijoje buvo prisimintas prieš 49 metus Vladimiro kalėjime miręs arkiv. Mečislovas Reinys. Ta proga Mišioms seminarijos koplyčioje vadovavo vyskupai Rimantas Norvila ir Juozas Žemaitis MIC. Per pamokslą prel. Vincas Bartuška pasidalijo asmeniniais prisiminimais apie arkivyskupą. Prelatas pabrėžė jo kaip profesoriaus talentą ir platų apsiskaitymą. M. Reinio gilų tikėjimą patvirtino ir išbandė kalėjime praleisti metai. Prel. Vincas Bartuška pateikė kartu su arkivyskupu kalėjusio britų žurnalisto Geraldo Kelly liudijimą apie šio kankinio iš tikėjimo kylančią drąsą sadistiškai nusiteikusių tardytojų akivaizdoje.

Lapkričio 9 d. Vilkaviškio vyskupijos pal. J. Matulaičio kunigų seminarijoje vyko trečiasis Lietuvos klierikų poezijos vakaras. Šį kartą jis buvo skirtas prelatui Juozui Mačiuliui-Maironiui, prisimenant jo gimimo 140-ąsias metines. Vakaro metu poeto kūriniai buvo deklamuojami ir dainuojami: Mindaugo Radzevičiaus vadovaujama grupė iš Česlovo Sasnausko choro atliko keletą Juozo Naujalio kūrinių pagal Maironio eiles. Birbyne grojo Darius Klišys. Savo poeziją skaitė Lietuvos seminarijų klierikai. Poezijos vakaro metu taip pat eksponuota klieriko Artūro Vaškevičiaus fotosesija.

-apn-

© „Bažnyčios žinios“