„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 15, Nr. 21. <<< atgal į numerio turinį


JAV paskelbtos Vatikane peržiūrėtos seksualinio piktnaudžiavimo atvejų disciplinos normos

(CRTN, KAP) Lapkričio 4 d. JAV katalikų vyskupų konferencija paskelbė bendrai su specialia Vatikano komisija peržiūrėtas gaires, kur aptariamos disciplinos priemonės kunigų seksualinio piktnaudžiavimo atvejais. Kunigų draugijos ir bažnytinės teisės specialistai pritarė peržiūrėtoms normoms, nes jomis garantuojama kunigo teisė į tinkamą teisminį bylos nagrinėjimą. Piktnaudžiavimo aukų organizacijos, priešingai, išreiškė nepasitenkinimą, esą peržiūrėtas tekstas leidžia nuslėpti nusikaltimus.

JAV vyskupų konferencijos birželio mėnesį Dallase priimtas pirminis disciplinos normų projektas buvo taisytinas, nes neatitiko kai kurių galiojančių bažnytinės teisės normų. Svarbiausi pakeitimai, palyginti su pirminiu projektu, taikomi bylos eigai po dvasininko apkaltinimo. Peržiūrėtose normose numatyta procesą nagrinėti trimis pakopomis. Jo pradžioje organizuojamas „parengtinis tyrimas”, tai yra konfidencialus apklausinėjimas, vykdomas vietos vyskupo. Kol numanoma, jog dvasininkas nėra kaltas, bendruomenė neinformuojama apie kaltinimus. Kaltinimams pasitvirtinus, dvasininkas tuoj pat atleidžiamas nuo einamų pareigų. Jei įtariamasis sakosi esąs nekaltas, naujoje dokumento redakcijoje numatomas apklausimas vyskupijos instancijos bažnytiniame tribunole, kuriam turi priklausyti bent vienas kunigas.

Birželio mėnesį Dallase JAV vyskupų konferencijos parengtame dokumente buvo numatyta, kad tuoj pat po „tikėtino apkaltinimo” dvasininkas suspenduojamas. Pagal naująsias drauge su Vatikano ekspertais parengtas normas, jei įtariamojo kaltė laikoma įrodyta, dvasininkas ilgam laikui pašalinamas iš pareigų. Dokumente pabrėžiama, jog tai galioja kiekvienam įrodyto piktnaudžiavimo atvejui. Tačiau su tuo nebūtinai siejama „laicizacija” arba pervedimas iš kunigų luomo į pasauliečius.

Paisant bažnytinės teisės dokumente aiškiau ir griežčiau apibrėžiama „seksualinio piktnaudžiavimo” sąvoka, pirmiausia dėmesį kreipiant į moralinį bei dvasinį blogį.  Šių gairių taikymas numatomas dvejų metų laikotarpiui, po to jos bus dar kartą peržiūrėtos. Mišrios Vatikano ir JAV vyskupų komisijos parengtas dokumentas, priimtas plenariniame JAV vyskupų susirinkime lapkričio 11–14 d., bus vėl pateiktas  Vatikanui tvirtinti.

JAV vyskupai pabrėžė, kad birželio mėnesį Dallase vykusiame JAV vyskupų plenariniame susirinkime paskelbta „nulinės tolerancijos politika” kartu su Vatikano ekspertais peržiūrėtame dokumente nėra susilpninama, o tik sustiprinama. Birželio mėnesį Dallase pirminio dokumento rengimo metu jau buvo išsakyta nuomonių, jog pasiūlytos normos per griežtos ir iš dalies neatitinka bažnytinės teisės. Kunigų draugijos bei susivienijimai pareiškė kritiką, jog Dallase pasiūlytomis gairėmis nepaisoma apkaltintų dvasininkų teisių. Todėl Vatikanas pareikalavo peržiūrėti Dallase parengtas normas.

© „Bažnyčios žinios“