„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 15, Nr. 21. <<< atgal į numerio turinį


Keliais žodžiais

Vilkaviškis. Spalio 28 dieną, per moksleivių rudens atostogas, rajono mokyklų mokytojams buvo surengtos rekolekcijos. Jų vedėjas Vilkaviškio kunigų seminarijos prefektas kun. dr. Rimantas Skinkaitis Šv. Kryžiaus bažnyčioje gilinosi į krikščionims svarbius dalykus, atskleidė jų esmę ir prasmę. Trijų konferencijų metu aiškintasi, ką šiandieniniam žmogui kalba Šv. Raštas, kas yra nuodėmė, koks Jėzaus vaidmuo žmogaus kelyje. Rekolekcijų dalyviai Katedroje kartu šventė Eucharistiją. Po to mokytojai parapijos valgykloje prie arbatos puodelio dalijosi rekolekcijų metu patirtais išgyvenimais. Šių dvasinio susikaupimo valandėlių, į kurias pedagogai pakviečiami kelis kartus per metus, iniciatorius – Vilkaviškio dekanas prel. Vytautas Gustaitis.

Vilkaviškio parapijoje vykdoma dvasinio atsinaujinimo programos „Atgaivink” trečioji pakopa, kurios tema „Apdovanotieji Šventąja Dvasia”. Šiemet prie šios programos aktyviai prisideda tikybos mokytojai, įvairios katalikiškos organizacijos – Kolpingo šeimos, Caritas, Šeimos centras, Maltos ordinas, Katalikių moterų draugija. Jų nariai įsitraukė į sekmadienių liturgiją: dalyvauja atnašų procesijoje, skaito skaitinius, maldavimus ir kt. Lapkričio 3 dieną Šeimos centro darbuotojai pristatė ketvirtojo sekmadienio temą „Neteisingumo patirtis”. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė vysk. Rimantas Norvila. Mišių dalyviai buvo pakviesti į parapijos salę pasiklausyti Didvyžių pensionato saviveiklininkų koncerto.

Spalio paskutinę savaitę Vilkaviškio rajone viešėjo šešių žmonių delegacija iš Vokietijos, Ahauso miesto. Vokiečių kelionės tikslas – partnerystės ryšių užmezgimas tarp atskirų asmenų ir organizacijų. Svečiai dalyvavo šv. Mišiose Vilkaviškio katedroje. Pažintis tęsėsi parapijos valgykloje prie pietų stalo, dalyvaujant bažnytinių organizacijų atstovams ir katedros choristams. Tartasi dėl choristų išvykos draugiškon viešnagėn į Vokietiją. Svečiai taip pat apžiūrėjo ir Pajevonio bei Gražiškių bažnyčias.
-bn-

Klaipėda. Spalio 27 d. Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje surengtas Telšių vyskupijos Caritas reikalų vedėjų susitikimas. Po šv. Mišių vyskupijos Caritas direktorius kun. S. Damašius pasveikino į Klaipėdą atvykusius iš įvairių Žemaitijos vietovių Caritas darbuotojus. Reikalų vedėjai pasakojo apie šios organizacijos veiklą parapijose ir dekanatuose. Susitikime akcentuota, kad nors pastangų ir geranoriškumo padėti stokojantiems ir netrūksta, labai svarbu neapsiriboti labdaros gavimo ir jos dalijimo rūpesčiais. Į Caritas veiklos akiratį patenka rūpinimasis šeimomis, vaikais, dienos centrų kūrimas. Pritarta nuomonei rengti išvažiuojamuosius posėdžius dekanatuose.

Spalio 25–27 d. Dvasinės pagalbos jaunimui centro prevencinės programos „Sniego gniūžtė” komanda „Vyturio” vidurinėje mokykloje paaugliams organizavo savaitgalio stovyklą.

Spalio 29 – lapkričio 3 d. įvairiose Klaipėdos bažnyčiose vyko renginiai, skirti iškeliavusiems į amžinybę prisiminti. Spalio 29 d. Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje po Mišių Šiaulių kamerinis choras „Polifonija” ir Klaipėdos kamerinis orkestras atliko R. Šileikos „Requiem”; spalio 30 d. Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje giedojo Klaipėdos kamerinis choras „Cantare”; lapkričio 1 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje vaikų ir parapijos chorai, pritariant vargonams ir styginiam kvartetui, atliko A. Remesos „Requiem”; lapkričio 3 d. Kristaus Karaliaus bažnyčioje šv. Mišios aukotos už žuvusius Lietuvos laisvės gynėjus, tremtinius, jose giedojo tremtinių choras.
-dm-

Kaunas. Spalio 25 d. Kauno II dekanato, o lapkričio 4 d. Kauno I dekanato kunigų susirinkimų metu Arkivyskupijos sielovados komandos nariai Arūnas Kučikas ir sesuo Pranciška N. Bubelytė FDCJ su šių dekanatų kunigais pasidalijo mintimis apie parapijų pastoracijos tarybų struktūras, reikalingumą, kompetenciją ir poreikį. Buvo apibendrintai susipažinta su 1991 metų lapkričio mėnesį išleistu Lietuvos vyskupų ganytojišku laišku apie parapijų pastoracijos tarybų pertvarkymą. Susitikime diskutuota ir apie šiandieninę pastoracijos situaciją parapijose ir apie tai, kaip pastoracinės tarybos turėtų atnaujinti savo veiklą, idant būtų atsiliepta į dabarties sielovadinius iššūkius.
-dch-

Lapkričio 3 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje surengta susikaupimo ir mirusiųjų pagerbimo valanda. Ta proga Kauno valstybinis choras, Kauno kamerinis orkestras, solistai A. Krikščiūnaitė, R. Preikšaitė, M. Zimkus, J. Malikonis atliko Mocarto „Requiem”.
-jp-

Jonava. Jaunimo centras „Vartai” mirusiųjų minėjimo išvakarėse surengė Vėlinių vakarą „Šviesk, vėlinių žvakele”. Buvo rodomas literatūrinis montažas, giedamos giesmės. Jaunimas akcentavo, kad reikia melstis už visus mirusiuosius, o ypač už nužudytuosius motinos įsčiose.

Spalio 26 d. Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje lankėsi arkiv. S. Tamkevičius. Prie parapijos namų jį pasitiko dekanas kleb. kun. Sigitas Bitkauskas, dekanato kunigai, procesijos atstovai, parapijiečiai. Arkivyskupas pasimeldė Eucharistijos nuolatinės adoracijos koplyčioje, su kurijos kancleriu kun. Evaldu Vitulskiu ir Ruklos karo kapelionu kun. dr. Arnoldu Valkausku bažnyčioje šventė Eucharistiją. Po Mišių 250 jaunuoliams buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas.

Lapkričio 1 d. jonaviečiai gausiai susirinko centrinėse miesto kapinėse paminėti mirusiųjų. Šv. Mišias kapinių tremtinių koplyčioje aukojo mons. kun. Vincas Pranckietis. Po Mišių parapijiečiai žiūrėjo Kultūros centro skaitovų parengtą programą. Buvo paminėti neseniai mirę parapijiečiai: prof. A. R. Gudonavičius, A. Strelčiūnas, A. Šukauskas ir kiti.
-sb-

Kazlų Rūda. Spalio 28 d. Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijoje buvo surengtos vidinio išgydymo pamaldos. Šv. Mišias aukojo kunigai K. Rugevičius, T. Vallianas, K. Sprangauskas. Pamaldose dalyvavo misionieriai iš Belgijos J. Bastinas ir M. Esperans, giedojo jaunimo maldos grupelės šlovintojai iš Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos, Kazlų Rūdos parapijos jaunimas.
-vf-

Palanga. Spalio 29–30 d. Kaišiadorių vyskupijos katalikių moterų organizacijos „Vilties tiltai” narės su šeimomis dalyvavo Sveikatos centro reabilitacijos specialistų surengtame seminare „Kaip nepavargti”.
-ež-

Kaišiadorys. Spalio 30 d. Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre surengta vyskupijos kunigų ugdymo diena. VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas A. Lukaševičius skaitė paskaitą apie evangelizacijos ir katechezės svarbą atnaujinant parapijos gyvenimą. Vilniaus pedagoginio universiteto Katalikų tikybos katedros dėstytojas Arūnas Peškaitis kunigus supažindino su naujų religinių judėjimų formomis, apžvelgė sektų atsiradimo ir plitimo problemas. Vysk. J. Matulaitis aptarė artimiausius parapijų veiklos uždavinius.
-ež-

Višakio Rūda. Lapkričio 5 d. paminėtos Lietuvos nepriklausomybės signataro prof. Prano Dovydaičio 60-osios žūties metinės. Ta proga Višakio Rūdos parapijos klebonas K. Sprangauskas ir Ąžuolų Būdos parapijos klebonas I. Plioraitis aukojo Mišias. Jose dalyvavo kaimo bendruomenės nariai, pradinės mokyklos moksleiviai, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro ir viešosios bibliotekos darbuotojai. Kraštiečio P. Dovydaičio veikla prisiminta ir prie klebonijos esančio paminklo, čia buvo uždegtos žvakės, padėta gėlių. Po to minėjimo dalyviai nuvyko į Gulioniškės kaimą. Čia ant kryžkelės esančios pušies, pro kurią Pranas eidavo iš Runkių kaimo į Višakio Rūdos mokyklą, buvo prikaltas ir pašventintas kryžius. Aplankyta ir profesoriaus gimtinė.
-vf-

© „Bažnyčios žinios“