„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 15, Nr. 21. <<< atgal į numerio turinį


Telšiuose paminėtas a. a. prel. prof. A. Rubšys

Spalio 29 d. Telšių kunigų seminarijoje paminėtas a. a. prel. prof. A. Rubšys. Konferencijoje, vykusioje Didžiojoje seminarijos auloje, dalyvavo Telšių vyskupijos kunigai ir seminarijos auklėtiniai.

Telšių vyskupas dr. J. Boruta SJ supažindino su a. a. prel. A. Rubšio Katalikų Mokslo Akademijos Suvažiavimo darbuose (9 ir 10 tomuose) išspausdintų straipsnių, skirtų Šv. Rašto tematikai, pagrindinėmis mintimis ir kartu su a. a. prel. A. Rubšiu kvietė gilintis ir vis geriau pažinti Šv. Raštą.

Apie a. a. prel. Rubšį kaip Šv. Rašto vertėją ir šios srities didelį žinovą kalbėjo ir savo prisiminimais konferencijos metu dalijosi Telšių kunigų seminarijos Šv. Rašto dėstytojas kun. teol. lic. Renaldas Reivytis. Jis priminė prelato nuveiktus darbus ir parašytas knygas, kurios prilygsta didžiųjų Šv. Rašto egzegetų darbams. Apie prelatą savo mintis išsakė ir buvę jo studentai: Telšių kunigų seminarijoje profesorius dėstė nemažai metų. Visi kalbėjusieji apibūdino prelatą kaip labai taurią asmenybę ir tikrą Bažnyčios ir Šv. Rašto mylėtoją.

Po konferencijos Telšių katedroje šv. Mišias už a. a. prel. A. Rubšį koncelebravo gausus Telšių vyskupijos kunigų būrys, koncelebracijai vadovavo vysk. dr. J. Boruta SJ. Per pamokslą jis dar kartą priminė prelato nueitą gyvenimo kelią ir nuveiktus darbus. Mišių metu giedojo Telšių kunigų seminarijos choras, už savo buvusį profesorių meldėsi visi seminaristai. Po šv. Mišių, vysk. J. Borutai SJ vadovaujant, sukalbėta Šventojo Tėvo neseniai paskelbta nauja rožinio dalis – Šviesos slėpiniai.

Po pietų kunigai susitiko su vyskupu Jonu Boruta SJ. Ganytojas kalbėjo kunigams apie pastoracijos ypatumus ir iškylančių problemų sprendimo būdus.

-dss-

© „Bažnyčios žinios“