„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 15, Nr. 21. <<< atgal į numerio turinį


Komisijų ryšiams tarp Lenkijos ir Lietuvos episkopatų susitikimas

Spalio 21–23 d. Lenkijoje vykusiame Komisijų ryšiams tarp Lenkijos ir Lietuvos episkopatų susitikime dalyvavo komisijų pirmininkai arkiv. Wojciechas Ziemba ir vysk. Rimantas Norvila, taip pat vyskupai Antonis Pacyfikas Dydyczius OFM Cap., Edwardas Samselis, Juozas Tunaitis, Lenkijos marijonų provincijolas kun. Andrzejus Pakula ir mons. Juozas Pečiukonis.

Susitikimas prasidėjo Lovicziaus mieste. Tai prieš dešimt metų įkurtos vyskupijos centras. Pasitarimai vyko aštuntus metus dirbančioje kunigų seminarijoje, įsikūrusioje buvusiose sovietų armijos kareivinėse. Lenkijos vyskupų pateiktais statistiniais duomenimis, apie 80 proc. klierikų sudaro buvę Mišių patarnautojai. Ypač didelis dėmesys skiriamas dvasiniam klierikų ugdymui. Jaunimo sielovadoje pabrėžiama krikščioniškų organizacijų reikšmė: stengiamasi, kad jauni žmonės įsitrauktų į judėjimus, grupes, ir jų tikėjimas bręstų bendruomeniškoje aplinkoje. Lenkijos ganytojai svečius iš Lietuvos supažindino su Lovicziaus katedra ir jos lobynu, turtingu sakraline, menine ir istorine prasme. Šioje katedroje palaidoti septyni Lenkijos ir Lietuvos primai. Taip pat aplankyta nauja kurija ir vyskupo rezidencija senamiestyje. Bažnyčios Lietuvoje atstovai turėjo galimybę susipažinti ir su lenkų katalikų pasauliečių veikla verslo srityje.

Po to vysk. Rimantas Norvila ir kiti komisijos nariai Varšuvoje šv. Kryžiaus mažojoje bazilikoje dalyvavo popiežiaus Jono Pauliaus II 24-ųjų išrinkimo metinių minėjime. Mišiose taip pat dalyvavo apaštališkasis nuncijus Lenkijoje arkiv. Józefas Kowalczykas, Lenkijos primas kard. Józefas Glempas, kiti krašto vyskupai, užsienio šalių ambasadoriai. Po Mišių svečiai buvo priimti apaštališkojoje nunciatūroje.

-apn-

© „Bažnyčios žinios“