„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 15, Nr. 21. <<< atgal į numerio turinį


Atidarytas parapijos centras

Lapkričio 5 d. Marijampolėje atidarytas Šv. Arkangelo Mykolo parapijos bendruomenės centras. Šv. Arkangelo Mykolo prokatedroje šv. Mišias šia proga aukojo vysk. R. Norvila, vysk. J. Žemaitis MIC, kun. D. Brogys ir parapijos klebonas kun. S. Puidokas. Per pamokslą vysk. R. Norvila kalbėjo apie Viešpaties nusižeminimą ir savęs apiplėšimą iki kryžiaus mirties ir Jėzaus raginimą tarnauti kitiems. Ganytojas pabrėžė, kad jeigu pagal Jėzaus pavyzdį žmogus persiima tarnavimo dvasia, atiduodamas laiką, apiplėšia pats save, jis ne nuskursta, bet praturtėja. Baigdamas vyskupas pasidžiaugė naujais namais, kur radę prieglobstį jauni žmonės galbūt pamatys kitokį gyvenimą.

Po to prie bendruomenės centro pastato trumpą sveikinimo žodį tarė vyskupijos Caritas pirmininkas kun. D. Brogys. Šventės dalyvius pasveikino miesto meras V. Brazys. Parapijos klebonas S. Puidokas trumpai priminė šio pastato, prieš karą vadinto špitole, istoriją. Sovietmečiu jis buvo nacionalizuotas ir tik 1992 metais grąžintas. Prireikė 10 metų pastatui sutvarkyti ir parengti bendruomenės centro reikmėms. Jam rekonstruoti pagal parengtą projektą Nyderlandų fondas skyrė 128 tūkst. litų, taip pat prisidėjo ir kiti užsienio šalių fondai. Po visų sveikinimų vyskupas R. Norvila pašventino pastatą. Centro direktorė S. Požarskienė pakvietė apžiūrėti šių namų vidų. Čia veikia vargšų valgykla ir Vaiko dienos centras. Vėliau parapijiečiai ir svečiai klausėsi koncerto ir šventė agapę.

-jkad-

© „Bažnyčios žinios“