„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 15, Nr. 21. <<< atgal į numerio turinį


Viešnagė Olandijoje

Spalio 16–21 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ drauge su generaliniu vikaru kun. dr. Jonu Ivanausku, Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu kun. dr. Arvydu Petru Žygu ir arkivyskupijos Jaunimo centro vadovu Arūnu Kučiku lankėsi Olandijoje, Utrechto arkivyskupijoje ir Bredos bei Hertogenbosch vyskupijose.

Apsilankymo tikslas buvo susipažinti su Olandijos Katalikų Bažnyčios patirtimi rengiant nuolatinius diakonus bei diakonų tarnyste. Arkivyskupas S. Tamkevičius kun. A. P. Žygui ir kun J. Ivanauskui yra pavedęs parengti nuolatinių diakonų rengimo Lietuvoje programą. Vizito metu taip pat bendrauta su šių Olandijos vyskupijų ganytojais, susipažinta su seminarijų veikla ir pastoracinėmis bei socialinėmis programomis. Be to, susitikta ir su įvairių Olandijos organizacijų, nuo pat Atgimimo pradžios Lietuvai teikusių įvairią paramą, atstovais ir padėkota už visokeriopą pagalbą Lietuvos tikintiesiems, ypač jaunimo sielovados, švietimo bei katechezės, socialinės rūpybos srityse.

-dch-

© „Bažnyčios žinios“