„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 15, Nr. 21. <<< atgal į numerio turinį


Paskyrimai


Kauno arkivyskupijoje

Kun. Algimantas Keina atleistas iš Kavarsko parapijos klebono pareigų ir išleistas į Vilniaus arkivyskupiją.

Kun. Norbertas Martinkus atleistas iš Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kavarsko parapijos administratoriumi.

Kun. Artūras Kazlauskas, sutikus Vilkaviškio vyskupijos ordinarui, paskirtas Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) rektorato kunigu pagalbininku ir Kauno kunigų seminarijos dėstytoju.

-Kn-Vilkaviškio vyskupijoje


Kan. jubil. Pranas Liutvinas paliktas eiti ankstesnes pareigas ir atleistas iš Vilkaviškio vyskupijos tribunolo diecezinio teisėjo pareigų.

Kun. Arūnas Užupis paliktas eiti ankstesnes pareigas ir atleistas iš Vilkaviškio vyskupijos tribunolo notaro pareigų.

Kun. Virginijus Gražulevičius paliktas eiti ankstesnes pareigas, atleistas iš Vilkaviškio vyskupijos tribunolo diecezinio audito pareigų ir penkeriems metams paskirtas Vilkaviškio vyskupijos tribunolo dieceziniu teisėju.

Alma Kraptavičiūtė penkeriems metams paskirta Vilkaviškio vyskupijos tribunolo notare.

Kun. Rimas Skinkaitis paliktas eiti ankstesnes pareigas ir atleistas iš Marijampolės kolegijos kapeliono pareigų.

Kun. Virginijus Grigutis paskirtas Marijampolės kolegijos kapelionu.

Kun. Ignas Plioraitis paliktas eiti ankstesnes pareigas ir atleistas iš Ąžuolų Būdos parapijos klebono pareigų.

Kun. Arvydas Liepa paliktas eiti ankstesnes pareigas ir paskirtas Ąžuolų Būdos parapijos klebonu.


-Vk-

© „Bažnyčios žinios“