Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 15 (375) 2011 rugsėjo 24

Popiežius

    Benediktas XVI
  • ŽINIA 2011 M. PASAULIO MISIJŲ SEKMADIENIO PROGA
  • EUCHARISTINIS DVASINGUMAS – TIKRAS VAISTAS NUO INDIVIDUALIZMO

Popiežiaus katechezės

    Benediktas XVI
  • APIE 3-ĄJĄ PSALMĘ
  • APIE 22-ĄJĄ PSALMĘ

Šventasis Sostas

  • DVASININKIJOS KONGREGACIJOS APLINKRAŠTIS ŠVENTOVIŲ REKTORIAMS

Homilijos

  • GYVENIMO POKYLIS IR DRABUŽIS
    28 eilinis sekmadienis (A)
  • CIESORIAUS MONETA
    29 eilinis sekmadienis (A)
  • DVIEJŲ MEILIŲ SUSITIKIMAS
    30 eilinis sekmadienis (A)
  • TYRUMAS IR VEIDMAINYSTĖ
    31 eilinis sekmadienis (A)
  • ŠVENTŲJŲ DŽIAUGSMAS IR BENDRYSTĖ
    Visi Šventieji

Ganytojo žodis

  • Arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius: „REIKALINGI DIEVO GAILESTINGUMO“. Homilija Šiluvoje

Straipsniai

  • Otto Neubauer
    Vienos Emanuelio bendruomenės evangelizacijos centro direktorius
    KAI NETURTAS VIRSTA TILTAIS TARP ŽMONIŲ

Bažnyčia Lietuvoje

  • Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai
  • Piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą
  • Padėkos už laisvę šventė Šiluvoje
  • Jaunimo žygis į Trakų Dievo Motinos atlaidus
  • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
  • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
  • Mirė kunigas Albinas Graužinis (1930–2011)

Bažnyčia pasaulyje

  • Šventasis Sostas atsakė Airijos vyriausybei
  • Popiežius pabrėžia krikščionių vienybės svarbą
  • Dvasinės Komunijos pamokos Madride